Verejné obstarávanie

op-logos

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK. Obstarávateľ: Dohodnuté, s.r.o.; Názov zákazky: Marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o.; Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie marketingovej kampane.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/339-8b997ab9b5/. Lehota na predkladanie ponúk: do 12.07.2019, 14:00 hod.
Záznam z vyhodnotenia ponúk Link
Zmluva o realizácii reklamnej kampane Link